کمک‌های خود را می‌توانید به حساب‌های ما واریز نمایید:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

شماره‌های حساب و کارت‌های بانکی:

– بانک ملی

شماره کارت

واریز: